Ποιοί είμαστε

Διαβάστε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1935 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων του Νομού Ηρακλείου.

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν νόμιμη
επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοτεχνίας, του Εμπορίου ή των Υπηρεσιών και εδρεύουν στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Οι ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας μπορεί να είναι μικτές ή αμιγείς, κλαδικού ή γεωγραφικού χαρακτήρα.

Είναι βασικός συνομιλητής με την Πολιτεία και με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα γενικότερα συμφέροντα της περιοχής, ενώ παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

Ποιους Εκπροσωπούμε;
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1935 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων του Νομού Ηρακλείου.

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν νόμιμη
επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοτεχνίας, του Εμπορίου ή των Υπηρεσιών και εδρεύουν στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Οι ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας μπορεί να είναι μικτές ή αμιγείς, κλαδικού ή γεωγραφικού χαρακτήρα. Είναι βασικός συνομιλητής με την Πολιτεία και με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα γενικότερα συμφέροντα της περιοχής, ενώ παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

Ο νομός μας
Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Ηρακλείου είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό Π.Ε της Περιφέρειας Κρήτης, με ποσοστό 49,03%. Το Ηράκλειο είναι η πρωτεύουσα και το οικονομικό κέντρο του νησιού. Η πόλη του Ηρακλείου είναι γνωστό επιστημονικό κέντρο σε όλη την Ευρώπη, ενώ αποτελεί και σπουδαίο εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νησιού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ως πολυπληθέστερη ενότητα, έχει την υψηλότερη συμμετοχή (49,05%) στο περιφερειακό ΑΕΠ. Στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε όλους του κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, το ποσοστό της κατηγορίας «εργοδότες» στο νομό Ηρακλείου είναι της τάξης του 49,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις κατηγορίες των «αυτοαπασχολουμένων» και «μισθωτών» είναι 50,3% και 49,4% αντίστοιχα.

Ο πρωτογενής τομέας διατηρεί δεσπόζουσα θέση τόσο από απόψεως προϊόντος, όσο και απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται από μικρό και διάσπαρτο κλήρο, από την εξάρτηση από παραδοσιακά πρότυπα και καλλιέργειες και διαρθρωτική υστέρηση με ατελείς υποδομές, παραγωγικά συστήματα σε μεγάλο βαθμό παρωχημένα και με χαμηλή μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία.

Στο δευτερογενή τομέα, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι σχετικά μικρού μεγέθους και συνδέονται κυρίως με την επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τομέα (τρόφιμα και ποτά), με τον κατασκευαστικό και τον τομέα των πλαστικών. Το 60% περίπου των βιομηχανιών της Κρήτης είναι εγκατεστημένες στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο τουρισμός είναι ο πλέον δυναμικός τομέας της Περιφέρειας. Η Κρήτη είναι από τις πιο ευνοημένες τουριστικά περιοχές της Ελλάδας και δέχεται περίπου 2 εκατομμύ-
ρια επισκέπτες το χρόνο.

Η αποστολή και οι γενικές επιδιώξεις μας

Σκοπός της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. είναι να συντονίζει τους αγώνες των επαγγελματιών, βιοτεχνών, μικρών και μεσαίων εμπόρων του νομού Ηρακλείου, για την προαγωγή, διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών καιασφαλιστικών τους συμφερόντων.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. σκοπεύει μεταξύ άλλων:
i. Στην καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, μικρούς και μεσαίους με την οργάνωση και συμμετοχή τους σε σωματεία και την ένταξη αυτών σαν μέλη στην δευτεροβάθμια αυτή συνδικαλιστική οργάνωση.
ii. Στην μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος.
iii. Στην προώθηση ανάμεσα στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, μικρούς και μεσαίους εμπόρους της συνεταιριστικής ιδέας και του συλλογικού πνεύματος.


Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.:

Διεξάγει αγώνες κάθε νόμιμης μορφής και διεκδικεί λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την εξασφάλιση και διερεύνηση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων
των μελών της.

Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τις παραγωγικές δυνάμεις.

Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια,περιφερειακές ή τοπικές διασκέψεις για την ενημέρωση, επεξεργασία, συλλογική μεθόδευση και διεκδίκηση των προβλημάτων.

Συμπράττει σε κοινούς στόχους με συνδικαλιστικούς και άλλους μαζικούς φορείς.
Συμμετέχει στην ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση των επαγγελματιών, βιοτεχνών και
εμπόρων, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και επιδιώκει τον συντονισμό της δράσης της με τις άλλες Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες.