ΑρχικήΑνακοινώσειςΠαράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Το Υπουργείο Οικονομικών με Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε την παράταση προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έως τις 16 Ιουλίου 2021. Η παράταση θα χορηγηθεί με ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί άμεσα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιστρεπτέα προκαταβολή βάσει του Προσωρινού Πλαισίου είναι τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/2020 (ΦΕΚ Β’ 4471/11-10-2020): – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Τονίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, όπως είναι οι δικηγόροι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης δεν αφορά τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα πιστοποιητικά αυτά έχουν πλέον ενοποιηθεί στο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, το οποίο εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Σημειώνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, το δικαιολογητικό που πρέπει να επισυναφθεί είναι μια εκτύπωση της αίτησης για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Δείτε επίσεις

Σχετικά Άρθρα