ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΟΑΕΕ

 

ΖΗΤΟΥΜΕ

1. Τη χορήγηση έγγραφης βεβαίωσηςαπό την οποία να προκύπτει τι οφείλει καθένας από εμάς στον ΟΑΕΕ από την 1/1/2009 έως σήμερα ως εισφορές, τι οφείλω ως τόκους, προσαυξήσεις έξοδα κλπ και αυτά αναλυτικά ανά δίμηνο που είναι η χρέωση.

2. Με δεδομένο ότι είναι, εν γνώσει σας, παράνομη η χρέωση μιας υπηρεσίας αφού δεν την παρέχετε, σας ζητούμε να αφαιρέσετε από το ως άνω οφειλόμενο από καθέναν από εμάς μέχρι σήμερα ποσό, το σύνολο της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συν τους επιπλέον τόκους, έξοδα κλπ, για ολόκληρο το διάστημα που δεν έχουμε καταβάλει τις ανάλογες εισφορές και ειδικότερα από την 1/1/2009 έως σήμερα και για όσο διάστημα δεν μας παρείχατε ηθελημένα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή για ολόκληρο το διάστημα που το βιβλιάριο ασθενείας καθενός από εμάς παρέμεινε και παραμένει αθεώρητο και να μας ενημερώσετεεγγράφωςγια την αφαίρεση αυτών των ποσών από την προς εσάς οφειλή μας.

3) Να θεωρήσετε εφεξής τα βιβλιάρια υγείας εμάς ως άμεσα ασφαλισμένων αλλά των μελών των οικογενειών μας ως έμμεσα ασφαλισμένων, που δεν έχουμε καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές υγείας και κλάδου σύνταξης, καθώς και να χορηγείτε τις προβλεπόμενες σε χρήμα παροχές υγείας στους ίδιους ως άνω και να χορηγήσετε βεβαιώσεις περί ασφάλισης (για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από κάθε φορέα-πάροχο υπηρεσιών υγείας που είναι συμβεβλημένος ο ΟΑΕΕ) στους άμεσα ασφαλισμένους αλλά και έμμεσα ασφαλισμένους μέλη οικογενειών των αμέσως ασφαλισμένων που δεν έχουν καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές υγείας, τις οποίες όμως και χρεώνετε

Επικουρικά, σε περίπτωση που δεν αποφανθείτε θετικά επί του παραπάνω αιτήματός μας, όπως:

3.α. Πάψετε εφεξής να μας χρεώνετε με το ποσό των 92,79 € το μήνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν μας παρέχετε.

4) Να δέχεστε την καταβολή από τους άμεσα ασφαλισμένους μόνο των εισφορών κλάδου υγείας και να μην απαιτείτε για τη Θεώρηση των βιβλιάριων υγείας και την παροχή βεβαίωσης περί ασφάλισης (για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από κάθε φορέα-πάροχο υπηρεσιών υγείας που είναι συμβεβλημένος ο ΟΑΕΕ) την καταβολή των εισφορών του κλάδου σύνταξης και να χορηγήσετε βεβαίωση περί ασφάλισης στους ανωτέρω

5) Να ρυθμίζετε σε δόσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο τις οφειλόμενες από τους άμεσα ασφαλισμένους εισφορές υγείας και να μην απαιτείτε για τη Θεώρηση των βιβλιάριων υγείας και την παροχή βεβαίωσης περί ασφάλισης (για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από κάθε φορέα-πάροχο υπηρεσιών υγείας που είναι συμβεβλημένος ο ΟΑΕΕ) τη ρύθμιση και καταβολή των εισφορών του κλάδου σύνταξης και να θεωρείτε τα βιβλιάρια υγείας στους ανωτέρω και να χορηγήσετε βεβαίωση περί ασφάλισης στους ανωτέρω

6) Να χορηγήσετε τις προβλεπόμενες σε χρήμα παροχές υγείας στους άμεσα ασφαλισμένους αλλά και έμμεσα ασφαλισμένους μέλη οικογενειών των αμέσως ασφαλισμένων που δεν έχουν καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου σύνταξης αλλά καταβάλουν τις εισφορές του κλάδου υγείας ή έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών.

7) Επιπλέον δεδομένης της βαθύτατης οικονομικής κρίσης και της γνωστής σε εσάς καθίζησης του εισοδήματός των αυτοαπασχολούμενων, όπως και καθενός από εμάς, να προβείτε σε αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τη μείωση των μέσων πραγματικών αποδοχών των ασφαλισμένων, εκδίδοντας νομίμως γνώμη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας

8) Να εκδώσετε απόφαση όπως καθένας από εμάς υπαχθεί στην 1η κλίμακα εισφορών για όσο διάστημα το εισόδημά μας βρίσκεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα, ώστε η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ενός εκάστου εξ ημών να είναι ανάλογη των εσόδων του

9) Σε περίπτωση που ούτε μας παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παρά ταύτα συνεχίζετε να μας χρεώνετε με τις σχετικές εισφορές, πάψετε να μας χρεώνετε με το ποσό της σχετικής εισφοράς αναπροσαρμοσμένης στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και με επιτόκιο που υπερβαίνει καταχρηστικά το ανώτατο νόμιμο επιτοκιακό όριο

10) Αποδεχτείτε εφεξής την καταβολή μηνιαίως εκ μέρους εκάστου εξ ημών ως συνολική εισφορά σύνταξης και ασθενείας ποσού, που αντιστοιχεί στο 20% του ετήσιου εισοδήματός μου από την ασφαλιστέα ιδιότητά μου ως ελεύθερου επαγγελματία με βάση το προηγούμενο έτος. Άλλως, αποδεχτείτε το εν λόγω ποσό ως πρόταση ρύθμισης της οφειλής εκάστου εξ ημών. Ή άλλως αποδεχτείτε το ποσό αυτό ως ελεύθερη, μερική καταβολή εκ μέρους μου, σύμφωνα με τις δυνάμεις εκάστου εξ ημών.

Τέλος

11) Να μην απαιτείτε την καταβολή εισφορών υγείας και να μην επιδιώξετε την αναγκαστική τους είσπραξη με κάθε τρόπο από τους άμεσα ασφαλισμένους ούτε και να διαβιβάζετε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών τις εισφορές που επιβλήθηκαν στο παρελθόν από την 1/1/2009 έως και την ημερομηνία κατά την οποία πάψετε να μην παρέχετε θεώρηση βιβλιαρίου υγείας και παροχές υγείας σε είδος ή σε χρήμα στους ασφαλισμένους ως ανωτέρω, καθώς και να μην κινήσετε τη διαδικασία ποινικής δίωξης.