ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

 

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων καιυπηρεσιών»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..

www.oebenh.gr/files/odigos_protes_yles.pdf

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την παροχή εγγυήσεων δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.Το Ταμείο Εγγυοδοσίας εγγυάται ένα μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, ελάχιστες εξασφαλίσεις ή μηδενικές για τις ΜΕ και ΠΜΕ και εύκολο τρόπο αποπληρωμής δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τον  οδηγό εφαρμογής πατήστε εδώ

www.oebenh.gr/files/ΟΔΗΓΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TEMΠΜΕ.pdf

 

Το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ στην πλήρη έκτασή του

Σε εφαρμογή μπαίνει άμεσα το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων δανείων συνολικού ύψους 1δις. ευρώ που θα παρέχει το ταμείο εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) με στόχο Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες ή να αποπληρώσουν προμηθευτές τους.Πρόκειται για το πρώτο από τα δυο προγράμματα εγγυοδοσίας του ΤΕΜΠΜΕ συνολικού προυπολογισμού.....

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...

www.oebenh.gr/files/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ(1).doc