Σωματείο Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:    6972887272

Φαξ:              

Ιστοσελίδα:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:                        Παπαδάκης Μιχαήλ
Γεν. Γραμματέας:             
Αντιπρόεδρος:                 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Ταμίας:                             
Έφορας:                           
Μελος Δ.Σ.: