Εγγραφη Μελων

1. Για να γίνει μια ένωση μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της και ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεώς της, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση  αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα της ένωσης.

2. Μαζί με την αίτησή της η αιτούσα Ένωση υποβάλλει στην Ομοσπονδία πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφασή της. Επίσης υποβάλλει:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού αυτής, με μνεία του αριθμού της αποφάσεως του αρμόδιου Πρωτοδικείου, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής, τον αριθμό και την χρονολογία, τον αριθμό και την χρονολογία, που είναι καταχωρημένη η Ένωση στα Βιβλία Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου.

β) Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τις διευθύνσεις αυτών.

γ) Ονομαστικές καταστάσεις των μελών τους, που έχουν εγγραφεί και αυτών που ψήφισαν στο Σωματείο κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Επαγγελματικές Οργανώσεις και τον αριθμό του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, καθώς και του εδικού εκλογικού του βιβλιαρίου, όταν αυτό καθιερωθεί.

δ) Υπεύθυνη δήλωση αν ανήκουν σε άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση ( Ομοσπονδία) και ποια.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του και μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του.  Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.

4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

5. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία, χωρίς καθυστέρηση, κάθε μεταβολή στην Διοίκηση αυτής, τους Αντιπροσώπους της στην Ομοσπονδία, τις μεταβολές που συνεπάγεται, την αυξομείωση των Αντιπροσώπων της και για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού της.