Καταστατικο

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Άρθρο 1

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (ΟΕΒΕΝΗ) και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που ιδρύθηκε το έτος 1935 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ. Αριθμ. 78/1972, 24/1983 και 67/95 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και 68/1998 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και είναι καταχωρημένη στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με αύξοντα αριθμό μητρώου 157, θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω Καταστατικό, το Νόμο 1712/87, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 1746/88 και 2081/92 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 2

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία σκοπούς έχει:
1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και την ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

ΜΕΣΑ
Άρθρο 3

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Ομοσπονδία:
1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα, που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τα μέλη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους.
3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
7. Μετέχει οργανικά σε τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.
8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας και εμπλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
9. Οργανώνει, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό, που θα έχουν σκοπό την ανάπτυξη και την προάσπιση των συμφερόντων καθώς και την προβολή της Ομοσπονδίας.

ΕΔΡΑ
Άρθρο 4


Έδρα της Ομοσπονδίας είναι το Ηράκλειο Κρήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ
Άρθρο 5

1. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις), που έχουν μέλη τους φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το αρ. 2 ν. 1712/1987, όπως ισχύει, τα οποία ασκούν το επάγγελμα του Βιοτέχνη, του Εμπόρου, του Αυτοκινητιστή ή άλλου γενικά επαγγελματία και εδρεύουν στο νομό Ηρακλείου.
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να εγγραφούν ως μέλη πρωτοβάθμιες οργανώσεις, που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα με έδρα σε δύο ή περισσότερους Νομούς, υπό την προϋπόθεση αφενός, ότι η έδρα της πρωτοβάθμιας οργάνωσης βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου και αφετέρου, ότι δεν υφίσταται ομοειδές πρωτοβάθμιο σωματείο στο Νομό όπου εδρεύει το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο να μπορεί να εγγραφεί.
Προς διασφάλιση της συνδικαλιστικής ενότητας των επιμέρους προστατευόμενων κλάδων της Ομοσπονδίας δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη πρωτοβάθμιες οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται σε ομοειδή κλάδο και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με ήδη υφιστάμενες εγγεγραμμένες στην Ομοσπονδία πρωτοβάθμιες οργανώσεις
2. Τα καταστατικά των Ενώσεων Μελών της Ομοσπονδίας πρέπει να προσαρμόζονται με το καταστατικό αυτής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής, τα δικαιώματά τους και τον τρόπο και τους όρους αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στα όργανα της Ομοσπονδίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 6

1. Για να γίνει μια ένωση μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της και ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεώς της, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση  αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα της ένωσης.
2. Μαζί με την αίτησή της η αιτούσα Ένωση υποβάλλει στην Ομοσπονδία πλήρες πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφασή της. Επίσης υποβάλλει:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού αυτής, με μνεία του αριθμού της αποφάσεως του αρμόδιου Πρωτοδικείου, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής, τον αριθμό και την χρονολογία, τον αριθμό και την χρονολογία, που είναι καταχωρημένη η Ένωση στα Βιβλία Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου.
β) Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τις διευθύνσεις αυτών.
γ) Ονομαστικές καταστάσεις των μελών τους, που έχουν εγγραφεί και αυτών που ψήφισαν στο Σωματείο κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Επαγγελματικές Οργανώσεις και τον αριθμό του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, καθώς και του εδικού εκλογικού του βιβλιαρίου, όταν αυτό καθιερωθεί.
δ) Υπεύθυνη δήλωση αν ανήκουν σε άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση ( Ομοσπονδία) και ποια.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του και μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του.  Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.
4. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
5. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία, χωρίς καθυστέρηση, κάθε μεταβολή στην Διοίκηση αυτής, τους Αντιπροσώπους της στην Ομοσπονδία, τις μεταβολές που συνεπάγεται, την αυξομείωση των Αντιπροσώπων της και για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7

Κάθε μέλος – Ένωση έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
1. Να συμμετέχει με τους νόμιμους Αντιπροσώπους της στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε απόφαση.
2. Να εκλέγονται οι Αντιπρόσωποί της στα Διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ένωσης και Επιτροπές και Αντιπρόσωποι στην ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία.
3. Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους της γνώση των πρακτικών και των λαμβανόμενων από την Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων, που την αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων των κλάδων και για όλες τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 8


Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Να συμμετέχει διά των αντιπροσώπων της στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών της.
2. Να τηρεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας.
3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στο έργο αυτής και σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα προς προαγωγή και επίτευξη των σκοπών αυτής.
4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία και να ενημερώνει αυτή για τα προβλήματα και τη δράση του.
5. Να ενημερώνει το γρηγορότερο την Ομοσπονδία για κάθε μεταβολή στο Καταστατικό του, στη Διοίκηση αυτού, στους Αντιπροσώπους του, στη δύναμη των μελών τους και γενικά για κάθε μεταβολή, που αφορά τη νομική του κατάσταση και τα έναντι της Ομοσπονδίας δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού.

ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή  Ενώσεως – Μέλους αν:
α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του καταστατικού αυτού.
β. Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική οικονομική του συνδρομή προς την Ομοσπονδία.
δ. Αν στερείται διοίκησης επί τρία συνεχή έτη ή δεν έχει επιλέξει αντιπροσώπους της στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και
ε. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος
2. Την αποβολή μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού ή το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων Αντιπροσώπων.
3. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοση της απόφασης Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας.
4. Το Δ.Σ. πριν αποφασίσει καλεί προηγουμένως εγγράφως την Ένωση – Μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σε αυτήν κατηγορίες και στη συνέχεια προτείνει και εξηγεί στην Γενική Συνέλευση για τους περί αποβολής λόγους.
5. Σε περίπτωση αποβολής του η Ένωση - Μέλος δικαιούται να προσφύγει μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 4 του Ν. 1712/87. Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του απόφασης, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
6. Κάθε Ένωση – Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Ομοσπονδία, μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Άρθρο 10


Όργανα της Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι Α) Η Γενική Συνέλευση Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο Γ) Το Προεδρείο και Δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 11

1. Η   Γενική   Συνέλευση   της   ομοσπονδίας   αποτελείται   από  τους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που είναι μέλη της και είναι ταμειακώς εντάξει.
2. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων του κάθε Σωματείου - μέλους στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό των μελών του, που ψήφισαν για την εκλογή τους, με μέτρο ένας αντιπρόσωπος για κάθε είκοσι ψηφίσαντες. Για κλάσμα ψηφισάντων, που ξεπερνά το μισό του μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
3. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τις Γ.Σ. των Ενώσεων – μελών ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και η θητεία αυτών είναι ίση με αυτή του Δ.Σ. της Ενώσεως.
4. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων τηρείται το ίδιο σύστημα και η διαδικασία, που προβλέπει το καταστατικό της Ένωσης – μέλους για την εκλογή του Δ.Σ. αυτής και ψηφίζουν μόνο μέλη, που έχουν δηλώσει σαν κύρια οργάνωση το συγκεκριμένο Σωματείο.
5. Τα Σωματεία – Μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία, το αργότερο εντός δύο μηνών, την εκλογή των αντιπροσώπων τους.
Για την νομιμοποίησή τους απαιτούνται:
α) Φωτοαντίγραφο πλήρους πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως, που τους επέλεξε, συνταγμένο και υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα  του Σωματείου – Μέλους.
β) Φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών, που ψήφισαν για την εκλογή αντιπροσώπων προς την Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, με τις υπογραφές τους, τον αριθμό της ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασφάλισής τους και την διεύθυνσή τους. Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου – Μέλους.
γ) Φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών, που ψήφισαν για την εκλογή των καταστατικών οργάνων του Σωματείου, με τις υπογραφές τους, τον αριθμό της ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασφάλισής τους και τη διεύθυνσή τους. Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου – Μέλους.
6. Η Γ.Σ. των αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα η Γ.Σ.
α) Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Δ.Σ. ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στην Γ.Σ. της Συνομοσπονδίας, που ανήκει η Ομοσπονδία και ελέγχει τη δράση αυτών.
β) Αποφασίζει για την επιλογή της Συνομοσπονδίας, στην οποία εγγράφεται μέλος ή τη διαγραφή από αυτή και εκλέγει τους Αντιπροσώπους της στη Γ.Σ. της Συνομοσπονδίας.
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ. και τους ετήσιους ισολογισμούς.
δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων, για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρ. 16 παρ. 4 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της Διοικήσεως.
ε) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης των εισφορών των μελών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών κατά το προηγούμενο εδάφιο.
στ) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Ομοσπονδίας
ζ) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ομοσπονδίας προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων των γραφείων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων της.
η) Αποφασίζει περί αποβολής Ενώσεως- Μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού
θ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας
ι) Αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας, τηρώντας την οριζόμενη από το Νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ
Άρθρο 12

1. Η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, στην έδρα της . Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα μέλη 8 τουλάχιστον μέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
2. Έκτακτα η Γ. Σ. συγκαλείται, όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους το 1/5 των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων – Μελών, στην οποία θα περιλαμβάνουν και τα θέματα της συζήτησης.
3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα: α. Τον τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γ.Σ. β. Τα θέματα που θα συζητηθούν.
4. Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου τουλάχιστον των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ., την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ¼ τουλάχιστον των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων Μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, η Γ.Σ. συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων Μελών.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 13

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων Μελών και πλειοψηφία των ¾ της απαρτίας αυτής.
3. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
4. Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται:
α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου,  Ελεγκτικής  και  Εφορευτικής      Επιτροπής και αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση,
β)  σε  επιλογή  τριτοβάθμιας  επαγγελματικής οργάνωσης,
γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
δ) σε προσωπικά ζητήματα και
ε)  στο  Διοικητικό  και  Οικονομικό  απολογισμό.
5. Δεν επιτρέπεται η υπό Αντιπροσώπου εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη,   για τη συμμετοχή του στα όργανα Διοίκησης, στην Γ.Σ. ή στις ψηφοφορίες.
6. Στη Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Εάν, σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας.
7. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των Αντιπροσώπων, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. τρίτα πρόσωπα.
8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί  θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.
9. Για τις συζητήσεις στη Γ.Σ., τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και τρεις από τους αντιπροσώπους, που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Ομοσπονδίας.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ
Άρθρο 14


1. Το Δ.Σ. αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις.
α) Οι έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
β)  Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. αυξανόμενο κατά μια μονάδα
γ) Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός    καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ., όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβε.
δ)   Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο Δ.Σ.
ε)  Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες, που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
στ) Έδρες, που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται ανά μια κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.
ζ) Συνδυασμός, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
η) Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι, των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ.
θ)  Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
ι) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
ια)  Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους αντίστοιχα σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή έκπτωσης αυτού.  Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς κατά σειρά οι επιλαχόντες.
2. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος, που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλους του ίδιου συνδυασμού αυτού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού, που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Αυτό πάντα στην περίπτωση, που δεν έχει παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 15

Α. ΕΚΛΟΓΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Β. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Α.1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του  Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, άλλως του επόμενου κατά σειρά πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτούνται σε σώμα, με την εκλογή Προεδρείου, με μυστική ψηφοφορία. Το Προεδρείο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αναπληρωτή Ταμία -  Έφορο.
2. Για την εκλογή του Προεδρείου :
α) Γίνεται ψηφοφορία στην αρχή για την εκλογή των μελών του Προεδρείου με την απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται. Οι διατάξεις του  προηγούμενου άρθρου 14 περί εκλογής του Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως.
β) Στη συνέχεια γίνεται μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για την εκλογή του κάθε αξιωματούχου, που επιλέγεται από τα μέλη του Προεδρείου, που έχουν εκλεγεί με βάση την παράγραφο 2α του προηγούμενου άρθρου. Δηλαδή για Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο κλπ.
γ) Εάν δεν πραγματοποιηθεί με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ. η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.
3. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Α’ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία- Έφορο, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού.
4. Το Προεδρείο συνέρχεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου ή με γραπτή αίτηση δύο από τα άλλα πλην του Προέδρου μέλη του,  κοινοποιούμενη 24 ώρες, τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Προεδρείο. Το Προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτή αυτού.
5. Οι αρμοδιότητες του Προεδρείου καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί ελεύθερα να τις τροποποιεί, περιορίζει, διευρύνει ή καταργεί. Αποφάσεις του Προεδρείου που έχουν ληφθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, που του έχει απονείμει το Δ.Σ., δεσμεύουν την Ομοσπονδία.
6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Δ.Σ. εκλέγει νέο σε αντικατάσταση αυτού, μέχρι λήξεως της θητείας του.
7. Μέλος του Προεδρείου, που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
Β. 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με γραπτή αίτηση του ενός τρίτου των μελών του, κοινοποιούμενη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Δ.Σ.
2. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε  δύο (2) μήνες, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτή αυτού.
3. Όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά, να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί, ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γ.Σ. και με θέμα την εκλογή Δ.Σ.
4. Μέλος του Δ.Σ., που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με  το καταστατικό και το Νόμο.

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 16


1. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και κατευθύνει την  δράση αυτής στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.
Ειδικότερα το Δ.Σ.
α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.
β) Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για την στέγαση των γραφείων της Ομοσπονδίας και την άσκηση των λειτουργιών αυτής.
γ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους Νομικούς, Οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.
δ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή στην Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει  με έγγραφη λογοδοσία για την γενική δράση του Δ.Σ.
ε) Συγκαλεί τις Γ.Σ. των Αντιπροσώπων και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
στ) Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφόμενων κατά αυτής και για κάθε ένδικο μέσο, ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία, που αφορά τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
ζ) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.
2. Το Δ.Σ. μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του σε επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Δ.Σ. και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από την Γ.Σ. και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους .
4. Το Προεδρείο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. των Ενώσεων – Μελών  και στις Γ.Σ. αυτών, για ενημέρωση και πληροφόρηση πάνω στα θέματα των κλάδων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρο 17


1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με το Γεν. Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά της Ομοσπονδίας.
2. Εκτελεί σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
3. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ της Ομοσπονδίας και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
4. Συνάπτει μετά του Γεν. Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ομοσπονδίας σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ., το οποίο και εκπροσωπεί.
5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Ομοσπονδίας, την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιος Δικηγόρους.
6. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.
7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία, στην διαχείρισή του.
8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, από τον Αντιπρόεδρο.

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 18


1. Ο Γεν. Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, την  τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού της Ομοσπονδίας και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις Αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξει της Ομοσπονδίας.
2. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στην μελέτη, την διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και στην σύνταξη της έκθεσης για την δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Δ.Σ. για έγκριση και στην συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στην Γ. Σ.
3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γεν. Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντα του, από τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Άρθρο 19


1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών.
Ειδικότερα ο Ταμίας:
α. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή, που αποφάσισε το Δ.Σ., σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρησιμοποίησή τους.
β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα της Ομοσπονδίας σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της Ομοσπονδίας, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις εντολές που δίνονται και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
γ. Συντάσσει τακτικά, κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλει αυτή στο Δ.Σ. και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων της Ομοσπονδίας.
δ. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλει στο Δ.Σ. πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την Ομοσπονδία.
ε. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.
στ. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών της Ομοσπονδίας.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αναπληρωτή Ταμία.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 20


1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από  τρία (3) μέλη και ελέγχεται από τη Γ.Σ., σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Δ.Σ. και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. και είναι τριετής.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις  και όλο το έργο της.
3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ομοσπονδίας.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει την απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Δ.Σ., ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
5. Ένα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γ.Σ. η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου, που έληξε, και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Δ.Σ., 10 μέρες τουλάχιστο προ της Συνέλευσης.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Δ.Σ., συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην Γ.Σ.
7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των γραφείων της Ομοσπονδίας και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων της Ομοσπονδίας.
8. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή τα δύο από τα μέλη της ή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει την πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
9. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
10. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 21


1. Όταν η Γ.Σ. πρόκειται να εκλέξει το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας και την Τριτοβάθμια Οργάνωση, που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει την λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό της Ομοσπονδίας, να αποφασίσει για την διάλυση της Ομοσπονδίας και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρ. 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Δ.Σ.
3. Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν τον οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.
4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και Αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 3,4,5 και 6 του άρθρ. 11 του Ν. 1264/1982.
5. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, την γνησιότητα του αντιγράφου του Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Δ.Σ. Επίσης ελέγχει τα πληρεξούσια των προσερχόμενων Αντιπροσώπων.
7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Μέχρι να εκδοθεί το εκλογικό βιβλιάριο και αντ’ αυτού η ψηφοφορία γίνεται με το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο. Στο εκλογικό βιβλιάριο ή στο βιβλιάριο ασθενείας ή στο ασφαλιστικό βιβλιάριο και για τα δύο τελευταία στην τελευταία σελίδα τους, σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή Αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού.  Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση τα τάξης κατά τον χρόνο ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας, οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση, που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Ομοσπονδίας, για την επιβοήθηση του έργου της.
9. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στον χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψήφιους, τους εκλεγέντες, σύμφωνα με το άρθρ.14, για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
11. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο του μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο της Ομοσπονδίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 22


1. Οι Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που είναι μέλος η Ομοσπονδία, εκλέγονται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Δ.Σ. που εφαρμόζεται ανάλογα.
2. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στην Συνομοσπονδία, είναι ανάλογος προς το συνολικό αριθμό αυτών που ψήφισαν στις Γ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων – Μελών, για την εκλογή Αντιπροσώπων τους στην Ομοσπονδία αυτή και ταυτόχρονα έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία για να εκπροσωπηθούν μέσω αυτής  στην Συνομοσπονδία και με μέτρο, που καθορίζει η Τριτοβάθμια Οργάνωση.
3.     α) Για την εκλογή Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στην Συνομοσπονδία, ψηφίζουν μόνο οι Αντιπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, που έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία αυτή για να εκπροσωπηθούν στην Συνομοσπονδία.
β) Η παραπάνω επιλογή της Πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, δεσμεύει αυτή για όλο τον χρόνο της θητεία των Αντιπροσώπων, που ψήφισαν οι Αντιπρόσωποί τους, στις εκλογές της Ομοσπονδίας.
4. Οι Αντιπρόσωποι των Ενώσεων – Μελών της Ομοσπονδίας, όταν εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, δεν ανακαλούνται από τις οργανώσεις τους, όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους αυτή στην Ομοσπονδία. Σε περίπτωση εκλογής νέων αντιπροσώπων, δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας έχουν οι νέοι Αντιπρόσωποι.
5. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία ταυτόχρονα όμως με την εκλογή των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας. Για την ανακήρυξη των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ισχύει ότι και για το Δ.Σ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 23


1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.
β) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας.
γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών, που αποφασίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.
2.  Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
3. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των ως άνω εδ. β’ παραγρ. 1 ετήσιων συνδρομών καθορίζεται από τη Γ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 εδαφ. ζ.
4. Η είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις, μπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. Ομοσπονδίας, από τον ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μέλη, με σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως του οργανισμού αυτού.
5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) της Ομοσπονδίας είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΒΙΒΛΙΑ
Άρθρο 24


1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται πριν να χρησιμοποιηθούν από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ομοσπονδίας:
α/ Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, ο αριθμός και η χρονολογία των δικαστικών  αποφάσεων  έγκρισης ή τροποποίησης των καταστατικών των επαγγελματικών οργανώσεων που είναι μέλη της, οι  χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους και ο αριθμός των μελών τους που έχουν εγγραφεί και ο αριθμός που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.
β/ Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ.
γ/ Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
δ/ Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής
ε/ Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
στ/ Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας.
2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας επιβάλλει, για την λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρησιμοποίησή τους.
Επίσης, τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
3. Τα μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις, στις οποίες ανήκει η Ομοσπονδία, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 25


1. Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζει η Γ.Σ., που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για την λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία, που προβλέπει η παρ. 2 του αρθρ. 13 του καταστατικού αυτού και το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/87.

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Άρθρο 26


1. Η Ομοσπονδία διαλύεται :
α. Όταν ο αριθμός των Ενώσεων – Μελών της μειωθεί κάτω των έξι.
β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης όπως ορίζει ο Νόμος.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/87.
2. Διαλυομένης της Ομοσπονδίας, η περιούσια αυτής περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει Δευτεροβάθμια Οργάνωση, της έδρας της διαλυομένης, των ίδιων επαγγελματικών κλάδων και σκοπών ή στην υπερκείμενη οργάνωση, που μετέχει η Ομοσπονδία, με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ομοσπονδίας δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΛΑΒΑΡΟ- ΣΗΜΑ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΟΡΤΗΣ
Άρθρο 27


1.    Η Ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα, λάβαρο και σήμα.
α) Η σφραγίδα της είναι κυκλική, η οποία στην περιφέρειά της γράφει περιμετρικά την επωνυμία, ενώ στο μέσο γράφει το έτος ίδρυσης και φέρει παράσταση ενός λέοντος και ενός πάπυρου με τα αρχικά της επωνυμίας της Ομοσπονδίας (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η)
β) Λάβαρο της Ομοσπονδίας είναι η σημαία, που φέρει παράσταση ενός λέοντος και ενός πάπυρου με τα αρχικά της επωνυμίας της (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η)
2. Καθιερώνονται ως προστάτες Άγιοι της Ομοσπονδίας οι Άγιοι Πάντες και ως ημέρα εορτής  και αργίας της Ομοσπονδίας η εορτή των Αγίων Πάντων. Την ίδια ημέρα τιμούμε την επέτειο της  Εκτέλεσης των 62 Μαρτύρων προς τιμή της ηρωικής τους θυσίας υπέρ του Έθνους και του Ελληνικού Λαού. Καθιερώνεται επίσης κατά την επέτειο κατάθεση στεφάνου στον τόπο της θυσίας.
Το παρόν Καταστατικό αφιερώνεται στις θυσίες και τη συνείδηση των συνετών του συνδικαλιστικού κινήματος.

 

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Άρθρο 28


1.Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει δωρητές εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 1500,00 έως 3.000,00€.  Ευεργέτες δε εκείνους, που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά ποσά. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξάνονται με απόφαση της Γ.Σ.
2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο
3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες ή έμποροι.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 29


Καθιερώνεται η σύγκληση Συνεδρίου από την Ομοσπονδία, κάθε τρία χρόνια, προκειμένου  να τιμηθούν απόμαχοι συνδικαλιστές καθώς και εν ενεργεία συνδικαλιστές, για την προσφορά τους στον θεσμό του Συνδικαλισμού.
Κάθε Ένωση – Μέλος της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να προτείνει ένα μέλος του, κατά προτίμηση απόμαχο συνδικαλιστή, για την απόδοση των σχετικών τιμών.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30


1. Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1712/87 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Το Δ.Σ. επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ
Άρθρο 31


Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 31 με το παρόν άρθρα και εγκρίθηκε για την τροποποίηση των άρθρων του με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1712/87 από τη Γ.Σ. των Αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου, που συνήλθε για το σκοπό αυτό στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα την 3-11-09 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. αυτής να ζητήσει την έγκρισή του, από το αρμόδιο δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ηράκλειο, 3-11-09
Για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΦΥΡΗΣ Ι. ΜΑΝΟΛΗΣ                                           ΛΕΚΑΚΗΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ