ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Επιτροπή Υπαίθριου στασίμου εμπορίου

-Γαργεράκης Κων/νος (τακτικός)

-Νινιράκη Αμαλία(αναπληρωματικός)