ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Επιτροπή υπαίθριου πλανόδιου εμπόριου

-Λυδατάκης Αντώνης (τακτικός)

-Παπαδάκης Απόστολος(αναπληρωματικός)